ครม.อนุมัติตั้งสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม-สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์


วันนี้ (25 พ.ค.) นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ ในการขอปรับปรุงโครงสร้างจัดการ แบ่งส่วนราชการภายในระดับกรม /เทียบเท่าในสังกัด วธ.ในการจัดตั้งสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ เพื่อรองรับภารกิจ ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 โดยมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์


โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติ งานและกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้แก่ การตรวจพิจารณาและกำหนดประเภทภาพยนตร์ ที่จะออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร การอนุญาตนำสื่อโฆษณาออกโฆษณาหรือ ประชาสัมพันธ์ในราชอาณา จักร การอนุญาตส่งภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ส่งไปนอกราชอาณาจักร เป็นต้น สำหรับอัตรากำลังข้าราชการนั้น ขณะนี้ มีอัตรากำลัง จำนวน 99 อัตราตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด และสำนักงบประมาณก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้แล้ว จึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบในการยกฐานะกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยให้จัดตั้งเป็นสำนักเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมด้วย เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยเป็นกลไกประสานและสร้างเครือ ข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ ต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชน รวมทั้งดูแลภารกิจในการพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ในส่วนการขอปรับอัตรากำลังข้าราชการจากที่มีอยู่ 8 อัตรา เป็น 28 อัตรานั้น ทาง ครม.เห็นว่าควรให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังภายในกระทรวงโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้องาน

นายธีระ กล่าวด้วยว่า จะนำเสนอการจัดตั้ง 2 สำนักดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาในโครงสร้างของการจัดตั้งสำนักดังกล่าว ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นจะมีการส่งเรื่องดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏี กา เพื่อยกร่างกฎกระทรวงในการแบ่ง ส่วนราชการต่อไป

ที่มา: เนชั่นทันข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: