ครม. อนุมัติงบหนังประวัติศาสตร์ฯ มูลค่า 330 ล้านบาท


ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกินความคาดหมายนักเมื่อ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเศรษฐกิจสร้างสรรค์หนึ่งพันล้านบาท โดยมีภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ได้รับงบสูงถึง 330 ล้านบาท ดังข้อมูลด้านล่างที่เราทำต้วหนาเน้นไว้

โครงการที่ใหญ่ที่สุดคือ โครงการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ใต้การดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับงบประมาณมูลค่า 330 ล้านบาท

ทางเราไม่แน่ใจว่างบนี้รวมอยู่ในการให้ทุนสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมที่เคยออกข่าวไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาทหรือไม่ หรือเป็นงบใหม่อีกก้อนตามข่าวเดิม (ตาม ลิงค์นี้ ) ได้แต่ต้องจับตาดูเท่านั้นว่างบประมาณที่ทุ่มไปของกระทรวงวัฒนธรรมจะออกมาเป็นหนังเพียง 1-2 เรื่อง และมีหน้าตาของคำว่าสร้างสรรค์ดังกล่าวอย่างไร ?

ครม. อนุมัติงบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1,000 ล้านบาท

ข่าวจาก SIU

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้ยื่นขอเสนอมา

โครงการที่ได้รับการอนุมัติมีทั้งหมด 16 โครงการ แบ่งเป็นโครงการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 12 โครงการ กระทรวงการคลัง 1 โครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 2 โครงการ และกระทรวงวัฒนธรรม 1 โครงการ

โครงการที่ใหญ่ที่สุดคือ โครงการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ใต้การดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับงบประมาณมูลค่า 330 ล้านบาท

โครงการอื่นๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

  • โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • โครงการส่งเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์ใหม่สินค้าไทยสู่สากล
  • โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ในการอนุมัติโครงการครั้งนี้ มีโครงการของสถาบันศึกษา 3 ราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการการพัฒนาศักยภาพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขัน 55 ล้านบาท) มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการ “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 50 ล้านบาท) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชน 20 ล้านบาท)

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบ ประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ และหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

จากมติ ครม. วันที่ 9 มีนาคม 2553

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ขอให้คณะกรรมการฯ จัดสรรวงเงิน 1,000 ล้านบาท จากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนำเสนอโครงการที่มีความพร้อม ดำเนินการในปี 2553 และมีความจำเป็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธ สัญญาทั้ง 4 ด้านของรัฐบาลให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในวงเงิน 1,384 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ดังนี้

1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2) สอดคล้องกับพันธสัญญา 4 ด้านของรัฐบาลภายใต้โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้
– ด้านที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure)
– ด้านที่ 2 สร้างรากฐานและปลูกฝังความสามารถด้านการคิด และการสร้างสรรค์ในระบบการศึกษาไทย (Creative Education & Human Resource)
– ด้านที่ 3 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Society & Inspiration)
– ด้านที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Development & Investment) โดยในระยะแรกให้ความสำคัญลำดับแรกกับพันธสัญญาด้านที่ 2 การสร้างรากฐานและปลูกฝังความสามารถด้านการคิดและการสร้างสรรค์ในระบบการ ศึกษาไทย และพันธสัญญาด้านที่ 3 การกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรู้จักและ ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

3) สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการออกแบบและนวัตกรรมของตนเอง”

4) ความพร้อมของโครงการที่จะดำเนินการได้ในปี 2553 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว มีโครงการที่มีความเหมาะสมที่จะพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงิน ลงทุน 1,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
– กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 9 โครงการ วงเงิน 745 ล้านบาท กรมส่งเสริมการส่งออก (สอ.) 2 โครงการ วงเงิน 70 ล้านบาท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) 1 โครงการ วงเงิน 30 ล้านบาท
– กระทรวงการคลัง (กค.) : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.) 1 โครงการ วงเงิน 30 ล้านบาท
– กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) : มหาวิทยาลัยมหิดล 1 โครงการ วงเงิน 55 ล้านบาท มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท
– กระทรวงวัฒนธรรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 โครงการ วงเงิน 20 ล้านบาท

ที่ โครงการ หน่วยงาน วงเงิน(ล้านบาท)
1 โครงการต้นแบบของพสกนิกรไทย “ในหลวง” กับ “การสร้างสรรค์” ทป./พณ. 50.00
2 โครงการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ทป./พณ. 330.00
3 โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทป./พณ. 50.00
4 โครงการส่งเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทป./พณ. 60.00
5 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทป./พณ. 90.00
6 โครงการ Thailand Northern Handicraft and Financial Expo 2010 เปิดประตูสินค้าหัตถกรรมสู่เวทีโลก สป./กค. 30.00
7 โครงการสร้างภาพลักษณ์ใหม่สินค้าไทยสู่สากล ทป./พณ. 50.00
8 โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ทป./พณ. 20.00
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับ เด็กและเยาวชน ทป./พณ. 20.00
10 โครงการการพัฒนาศักยภาพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขัน ม.มหิดล/ศธ. 55.00
11 โครงการ “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ม.ศิลปากร/ศธ. 50.00
12 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ใน 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทป./พณ. 75.00
13 โครงการส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพรไทย เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก สอ./ พณ. 20.00
14 โครงการพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพในการทำ ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Product) สอ./ พณ. 50.00
15 โครงการส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ธุรกิจอัญมณีและเครื่อง ประดับไทยสู่สากล พค./พณ. 30.00
16 โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/วธ. 20.00
รวม 1,000.0

สำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว คณะกรรมการฯ เห็นควรอนุมัติจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในส่วนของเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ต้องเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 6 จึงขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการดังกล่าวข้างต้นและจัดสรรวงเงินสำรองจ่าย สำหรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียด กิจกรรม และค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบ ประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ และหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการรายได้ที่จะเกิดขึ้น ความชัดเจนในการนำส่งรายได้เป็นรายได้แผ่นดิน เช่น รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ รายได้จากลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: