กระทรวงวัฒนธรรมให้ทุน 200 ล้าน สร้างภาพยนตร์ไทยสู่สากล


นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  (วธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ว่า  ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ วธ.จะมีการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2553 เพื่อหารือถึงการจัดสรรงบประมาณในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ จำนวน 200 ล้านบาท ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมถึงจะมีการเสนอร่างประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อออกประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางสำหรับบริษัทเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์


นายธีระ กล่าวต่อไปว่า  ตามนโยบายของรัฐบาลต้องการให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มากขึ้น  เนื่องจากบุคลากรด้านนี้ของไทยมีศักยภาพแต่ยังขาดการสนับสนุนและส่งเสริม ดังนั้นการใช้งบฯในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ให้มีความเข้มแข็ง เชื่อว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์สำคัญในเบื้องต้นที่จะใช้สำหรับพิจารณาจัดสรรเงินจะเน้นเป้าหมายในการดึงทุนทางวัฒนธรรมไทย และการนำเสนอภาพวิถีชีวิตคนไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ยังคงได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ

“งบประมาณในการจัดสร้างภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 และ 4 ที่ วธ.จะให้การสนับสนุนก็จัดอยู่ในวงเงินนี้ด้วย โดยที่ประชุมจะตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการภาพยนตร์อีกหลายรายที่   แจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะได้มีการดำเนิน   การตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่อไป” นายธีระ กล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: