เปิดตัวร่างกฎหมายลูกสำหรับจัดเรตติ้งภาพยนตร์ (แบบเงียบๆและหมกเม็ด) กรุณาทำใจก่อนอ่าน!


ขณะที่สถานการณ์อื่นๆ ทางการเมืองเป็นไปอย่างไม่ค่อยสู้ดี สถานการณ์ของวงการภาพยนตร์ในประเทศไทย ก็ดูจะไม่ค่อยสู้ดีเช่นกัน

ดังที่ทุกคนได้ทราบกันไปแล้ว ว่าขณะนี้ กิจการการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทั้งฉายโรง และหนังแผ่น ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่กระทรวงวัฒนธรรม นั้น

เนื่องจากขณะนี้ ทางกระทรวงอ้างว่า การจัดทำกฎหมายลูกนั้นยังไม่เสร็จสิ้น การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในขณะนี้ จึงใช้ระบบการเซ็นเซอร์ไปก่อน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า เป็นบางหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมเอง ที่พยายามชะลอการใช้เรตติ้งภาพยนตร์ จากเดิมที่จะต้องประกาศใช้ในเดือนกันยายนนี้ ไปเป็นไม่มีกำหนด ด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครทราบแน่ชัดนั้น

แต่ขณะนี้ ในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการ “รับฟัง” ความคิดเห็น ถึงกฎหมายลูกเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งภาพยนตร์ ด้วยการนำเอาร่างกฎหมายลูกหลายฉบับ มาแอบลงไว้ แบบเงียบๆ และหมกเม็ด ชนิดที่ไม่มีใครรู้ว่า เอามาลงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงใดๆทั้งสิ้น ทั้งยังไม่ทราบด้วยว่า หากไม่พอใจกฎหมายลูกเหล่านี้ ประชาชน จะสามารถไปร้องเรียนกับใครได้ที่ไหน และอย่างไร

ร่างกฎหมายลูกดังกล่าว เป็นเช่นนี้ ซึ่งเมื่ออ่านดูดีๆ จะพบความน่ากลัว และมองเห็นว่า กฎหมายลูกตัวนี้ เต็มไปด้วยข้อความที่ “หมกเม็ด”

http://www.m-culture.go.th/culture01/culture01-uploads/libs/document/48f898afb5.pdf

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดประเภทภาพยนตร์ พ .ศ . ….

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ .ศ . ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ภาพยนตร์ประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้มีการดู ต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑ ) ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ศีลธรรมอันดีของชาติ
(๒ ) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสังคม ครอบครัว คุณภาพชีวิต การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(๓ ) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบและจิตสํานึกในเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขหรือประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ข้อ ๒ ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไปจะต้องไม่มีลักษณะของเนื้อหาเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖

ข้อ ๓ ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีขึ้นไปมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทารุณโหดร้ายขาดมนุษยธรรมและน่ากลัวที่ส่อไปในทางสยองขวัญ
(๒ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศที่ส่อในทางลามกอนาจาร
(๓ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธที่ไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม
(๔ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๕ ) ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับลัทธิหรือคําสั่งสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจชักจูงให้เด็กและเยาวชนหลงเชื่อ
(๖ ) ไม่มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะของคําหยาบคายหรือลามก

ข้อ ๔ ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแตสิบห้าปีขึ้นไปมี ลักษณะดังต่อไปนี้

(๑ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความทารุณโหดร้ายขาดมนุษยธรรม หรือ
สยองขวัญ
(๒ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศที่ส่อในทางลามกอนาจาร
(๓ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม
(๔ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๕ ) อาจมีภาพเสียง เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือภาษาที่ไม่เหมาะสมและต้องวิจารณญาณในการดู
(๖ ) ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับลัทธิหรือคําสั่งสอนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจชักจูงให้เด็กและเยาวชนหลงเชื่อ

ข้อ ๕ ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่เปิดเผยอวัยวะเพศ
(๒ ) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรม อันเป็นเหตุชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง
(๓ ) ไม่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอันเป็นเหตุจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ข้อ ๖ ภาพยนตร์ประเภทที่ ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดูมีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

(๑ ) มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์แต่ต้องไม่แสดงให้เห็นอวัยวะเพศหรือการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือผู้อื่น
(๒ ) มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรมอันเป็นเหตุ ชักจูงใจหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรม
(๓ ) มีภาพแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติด ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดูต้องไมมีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ภาพยนตร์ประเภทที่ ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑ ) มีเนื้อหาโดยรวมที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์และเห็นถึงอวัยวะเพศในลักษณะลามกอนาจาร
(๒ ) มีเนื้อหาที่อาจกระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจูงใจก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ หรือเป็นการบ่อนทําลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ
(๓ ) มีเนื้อหาที่เป็นการลบหลู่เหยียดหยาม หรือนําความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ
(๔ ) มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี ระหว่างคนในชาติ หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
(๕ ) มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งามของชาติ

ให้ไว้ ณ วันที่ พ .ศ . ….
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

(อนึ่ง สำหรับกฎหมายลูกฉบับนี้ ขณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดที่แน่ชัดว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ แต่ตัวกฎหมายลูก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คือ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์จะต้องนำเอากฎหมายฉบับนี้ไปให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเสียก่อน เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเเล้ว จึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ)

Advertisements

4 responses

 1. อะไรเนี้ย!!! รับไม่ได้ครับมัน…

 2. เห้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

  มันไปบ้าแล้วเหรอไงครับ

  เอาส่วนไหนคิด โอยยยยยยยยยย อยากเข้าไปร้องเรียนแก้ไขก็ทำไม่ได้

  สงสัยต้องทำหนังสือร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไปแล้วมั่งนะ

 3. ให้ ไอ คน ที่ คิด กฏหมาย กลับ ไป เรียน มา ใหม่ ได้ ไหม

  ฟังดูแล้วไม่ค่อยมีวิสัยทัศ ในการเป็นผู้นำเอาซะเลย แลยังจะ

  ดึง วงการ หนัง ไทย ให้ ดับ ลง ไป เรื่อย ๆ ไม่ ส่งเสริม

  ไอ คน ที่ เค้า ผลิตหนังดีมีคุณภาพใครเค้าจะกล้าลงทุนเงินไปสร้าง

  เกิด มา คง คิด ได้ แค่ นี้ ห้าม โน้น ห้าม นี่ แต่ ที่ จิง สมอง มัน คิด ไม่ ได้ หรอก หนังแต่ละเรื่องได้ผ่านกระบวนคิดมาเยอะกว่าไปจำกัดความด้วยการ sensor (ในความคิดส่วนมากไร้สาระมากกว่า)

  ไอ เรื่อง ที่ ควร ห้าม ไม่ ห้าม อย่าง นม เมือง ไทย กับ นม เมือง นอก ต่าง กัน ยัง ไง หรือ ไอ คน sensor ชอบ นม เมือง นอก เลย เห็น นม เมือง นอก เยอะ กว่า เมืองไทย ดู แล อยากด่าไอคน sensor (สมองคิดแต่เรื่องนี้แล sensor ไป วันๆ กลัวว่ากระทรวงจะไม่มี งาน ที่สร้างชื่อเสียงให้กระทรวง[ไร้สาระจิง ๆ])

  หรือ ไอ พวก เซนเซอ ชอบ ของ นอก เลย ไม่ sensor

 4. กฎหมายทําให้หนังปัญญาอ่อน ต่างประเทศเขาไปถึงใหนกันแล้วต้องทําหนังประเภทปัญญาอ่อนให้คนไทยดูอย่างเดียว คนทําถูกต้องแม่โดนบังคับต้องแบบนี้แบบนั้น ไอ้พวกทําผีเอี่ยวกับคนมีสีแม่ไม่เดือดร้อนอะไรเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: