สวช แจ้งย้ายสถานที่ยื่นขอตรวจพิจารณาภาพยนตร์ ๓ มิถุนายนนี้


สวช . แจ้งย้ายสถานที่ยื่นขอตรวจพิจารณาภาพยนตร์ จากกองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปที่สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เริ่มยื่นเอกสาร ๓ มิถุนายน ศกนี้

นายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ศกนี้ อันเป็นวันแรกที่ พ .ร .บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ .ศ . ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ และทําให้การยื่นขอตรวจพิจารณาภาพยนตร์ (หนังโรง) ต้องย้ายจากกองบังคับการทะเบียน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มายังสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช .) กระทรวงวัฒนธรรม นั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เกี่ยวข้อง สวช.โดยสํานักภาพยนตร์และวีดิทัศน์จึงได้เชิญผู้แทนบริษัทต่างๆที่เป็นเจ้าของภาพยนตร์มารวมรับฟังการชี้แจงถึงแนวทางการและรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเรื่องให้ได้รับทราบในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐ .๐๐ น . ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตภาพยนตร์/ การขอตรวจพิจารณาภาพยนตร์/ภาพยนตร์โฆษณา /การประทับตราฟิล์มและโปสเตอร์ ซึ่งแต่เดิมต้องไปยื่นที่กองบังคับการทะเบียนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะต้องเปลี่ยนมายื่นที่ กลุ่มพิจารณาภาพยนตร์ สํานักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (อยู่ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ) โดยกําหนดรับยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ และจะเริ่มตรวจภาพยนตร์ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ตามมาตรา ๑๖) ที่จะต้องตั้งหลังจากที่คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้ประชุมแต่งตั้งแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากอนุบัญญัติ หรือกฎกระทรวงที่กําหนดให้ใช้การกําหนดประเภทภาพยนตร์ (Rating) แทนการเซ็นเซอร?ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในระหว่างนี้ จึงจะยังเป็นระบบเซ็นเซอร์อยู่ เช่นเดิม จนกว่ากฎกระทรวงดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๕๐๔๑ ,๕๐๔๒

กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์ สํานักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคารนิทรรศการ ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถ.เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

รถโดยสารประจําทางที่ผ่าน สาย ๗๓ ,๗๓ก , ๑๓๖ ,๑๓๗ ,๑๖๓ ,๑๗๒ ,๑๗๙ , ๑๘๕ , ๒๐๖ , ๕๑๔ , ๕๑๗ ,
และ ๕๒๙ , รถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นที่ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตู ๑

ข้อมูลจา่ก เว็บไซต์ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: